Harku Lasteaia kodukord

 

1.  Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on paberkandjal tutvumiseks lasteaias kättesaadav.

1.2. Lasteaed avatakse kell 7.00, kui alustab tööd valverühm. Ülejäänud rühmad alustavad tööd kell 7.30. Valverühm on avatud kella 19.00- ni, teised rühmad kella 18.30- ni.

1.3. Lasteaed on suletud riigipühadel.

Uusaastale (1.jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.veebruar), võidupühale (23.juuni) ja jõululaupäevale (24.detsember) vahetult eelneval tööpäeval suletakse lasteaed kell 16.00.

1.4. Harku Lasteaia õppekeel on eesti keel. Eesti keele kui teise keele tugiõpet võimaldatakse eesti keele tugiõppe rühmas.

 

2. Lapse lasteaeda toomine ja sealt lahkumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuse algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2. Lapsevanem annab hommikul lapse isiklikult üle kas rühma- või valverühma töötajale ja õhtul järele tulles ütleb, et laps lahkub.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud isikutele.

2.4. Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealisele või selleks volitamata isikule, samuti ebakaines olekus (alkoholi- või narkojoobe tunnustega) isikule.

2.5. Eriolukorras, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest rühma töötajat teavitada.

2.6. Lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 18.45, et lapsele jääks aega riietumiseks ning lapsevanemal ja rühma töötajal vajadusel omavaheliseks suhtlemiseks.

2.7. Kui lapsele ei ole lasteaia sulgemise ajaks järele tuldud, võtab rühma töötaja ühendust lapsevanema või vajadusel nende poolt eelnevalt selleks volitatud isikutega.

2.8. Kui rühma töötaja ei saa ei lapsevanema ega kontaktisikutega ühendust ja laps on üle tunni peale lasteaia sulgemist olnud lasteaias, teavitab rühma töötaja sellest direktorit, kes teavitab sellest Harku valla lastekaitsespetsialisti, vajadusel politseid.

 

3. Lasteaiast puudumine ja haigestumine

3.1. Lapsevanem kohustub teavitama lasteaeda lapse puuduma jäämisest tööpäeviti hommikul kella kaheksani.

3.2. Punkt 3.1. mittetäitmise korral tuleb lapsevanemal tasuda lapse puudutud päevade toiduraha.

3.3. Lapsevanem kohustub teatama lapse naasmisest lasteaeda vähemalt üks päev ette.

3.4. Lapsevanem kohustub jälgima, et laps on lasteaeda toomisel terve, mitte tooma lasteaeda nakkus- või viirushaigust põdevat last.

3.5. Lapse lasteaias haigestumise korral kohustub rühma töötaja lapsevanemat koheselt teavitama.

3.6. Lapsevanem kohustub haige lapse lasteaias ära viima maksimaalselt kolme tunni jooksul.

3.7. Lasteaia töötajatel ei ole lubatud lapsele anda vanema poolt kaasa pandud ravimeid (v.a. kroonilise haiguse, sh allergia raviks, arsti poolt välja kirjutatud ravimeid vastava tõendi ettenäitamisel).

3.8. Allergia puhul on nõutav arsti tõend.

3.9. Kui teie laps vajab mingis osas eri hoolt ( näiteks kannab prille, higistab palju jne), teavitage sellest rühma töötajat.

 

4. Riietus

4.1. Tooge laps lasteaeda puhaste, mugavate ja tervete riietega (k.a. jope lukud), kaasa pange tagavarariided.

4.2. Sisejalanõud olgu mugavad ja talda toetavad, eelistatult sellised, mille jalga panekuga ja jalast võtmisega saab laps ise hakkama.

4.3. Õueriided olgu ilmastikukindlad, püüame käia õues iga ilmaga. Rõivaste nöörkinnitused (jakid, joped, kapuutsid) varustage ohutuse tagamiseks nööri piirajatega.

4.4. Nendel lastel, kes ei oska ise sõrmkindaid kätte panna, palume neid mitte kasutada.

4.5. Riietel ja jalanõudel olgu sees eraldusmärgid (neid on palju sarnaseid).

4.6. Mähkmeid kasutavatel lastel pange kaasa piisav hulk vahetusmähkmeid, kapis võiks olla mõni tühi kilekott vajadusel märgade riiete panemiseks.

4.7. Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid - määrdunud riided viiakse juba õhtul koju. Samuti tehakse kappi kogunenud joonistuste ja muu taolisega.

4.8. Lapsel peab kaasas olema kamm või juuksehari, tüdrukutel pikkade juuste puhul patsikummid.

 

5. Turvalisus

5.1. Lapsele ei tohi kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt nuga, militaarse iseloomuga mänguasju, pisidetaile sisaldavaid mänguasju jm sarnast).

5.2. Õuealal sõitmiseks kasutame ainult tõuke- ja jooksurattaid. Sõitmisel on kohustus kanda kiivrit.

5.3. Lasteaia koridoride ja rühmaruumides liigutakse kõndides, joostakse ja ronitakse õues.

5.4. Lasteaias ei ole lubatud närimiskumm.

5.5. Puuviljad, maiustused ja kodust kaasavõetu peab olema värske, puuviljad pestud.

5.6. Sünnipäeva puhul võib sünnipäevalaps soovi korral kõiki rühmakaaslasi kostitada, kuid puuviljad peavad olema pestud, maiustused originaalpakendis, millel on selgelt loetavad koostisosad ja kehtiv realiseerimise tähtaeg. Omaküpsetatud torti, milles võib olla kasutatud mune, tuua ei tohi.

5.7. Lasteaias võib mänguasjapäeval laps kaasa võtta oma puhta, terve, korras ja ohutu mänguasja, mille kaotsimineku eest rühmatöötaja ei vastuta. Lapsevanem aitab selle koos lapsega üles otsida.

5.8. Kaasavõetud mänguasjaga võib ka teine laps mängida (õpetama olema mitte kade).

5.9. Õppekäikude ajal ja tänaval liigeldes on lastel ja rühmatöötajatel turvalisuse tagamiseks kohustus kanda helkurveste. Lasteaiarühmaga lasteaia territooriumilt lahkudes kehtib „Lastega lasteaia territooriumilt lahkumise kord" Lisa 1.

5.10. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumist teavitamise, nende juhtumite lahendamise

       ning meetmete rakendamiseks on välja töötatud kriisiolukordade lahendamise plaan.

5.11. Lasteaia kriisiolukordade lahendamise plaan määratleb õpetajate ja teiste lasteaia töötajate ülesanded kriisiolukorras.

5.12. Plaan on paberkandjal ja sellega on võimalik tutvuda II korruse metoodikakabinetis.

5.13. Lasteaia peavärav avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 19.00 või siis kui viimane õpetaja lahkub.

 

6. Koostöö

6.1. Igakülgne koostöö rühmatöötajate ja lastevanemate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.

6.2. Et lapse päev lasteaias sujuks ladusamalt, palume võimalusel arvestada meie päevakavaga ka kodus (puhke ja söögiajad).

6.3. Lapsevanem annab õpetajale enda ja lapse kohta tõesed andmed;

mobiiltelefoni numbri, e- posti aadressi ja teiste andmete muutmisel teavitab lapsevanem koheselt sellest õpetajat.

6.4. Lapsevanem saab informatsiooni lasteaias toimuva kohta lasteaia kodulehelt, infosüsteemist ELIIS, stendidelt, e- posti teel ja vesteldes.

6.5. Lapsevanem jälgib oma e- posti, mille aadressi on lasteaeda andnud- seal võib olla temale olulisi teateid. Küsimuste, ettepanekute jms puhul võib lapsevanem pöörduda õpetaja, õpetaja abi, assistendi, juhtkonna või hoolekogu liikme poole.

6.6. Andke lastele eeskuju õpetades viisakaid kombeid tervitamisel, jalgade pühkimisel, ukse sulgemisel.

6.7. Õppige tundma oma lapse rühma ning lapsega tegelevaid töötajaid. Näidake üles austust inimeste vastu, kelle hoolde olete usaldanud oma lapse.

6.8. Osalege lastevanematele korraldatavatel üritustel ja koosolekutel.

6.9. Aidake kaasa lapse arenemiseks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste loomisele lasteaias.

Lapse heaolu põhineb kõikide osapoolte koostöös

 

7. Kodukorra kehtivus, selle muutmine.

7.1. Harku Lasteaia kodukorra koostab ja vajadusel viib sisse muudatused lasteaia direktor.

7.2. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

7.3. Lapsevanem tutvub lasteaia kodukorraga enne lasteaia koha kasutamise lepingu sõlmimist.

7.4. Kodukorra muutmise aluseks võivad olla muudatused riiklikes ja kohaliku omavalitsuse seaduslikes aktides, pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu otsustes.

7.5. Kodukorra kinnitab lasteaia hoolekogu.