6.09.22

Harku Lasteaed võimaldab hoidu ja alushariduse omandamist 124 lapsele vanuses 2-7 eluaastat.

Lasteaias on avatud 1 sõimerühm, 1 liitrühm, 1 sobitusrühm ja 3 lasteaiarühma.

Asutuses töötab 30 töötajat, neist 10 õpetajat, 1 logopeed, 5 assistenti ja 4 õpetaja abi.

Lasteaia motoks on:
HARKUS ON METSATARKUS

Me hingame ühes rütmis Harku metsaga, hoiame meeled avali ja suhted sõbralikud.

Lasteaia üheks eripäraks on, et asume samas hoones raamatukoguga ja see annab võimaluse lapsed suunata teadlikult raamatute juurde. Sealt ka meie tore hüüdlause "Aitame lapsed lugema!", s.t laps laenutab lugejakaardiga raamatuid omal valikul, uurib ja loeb neid nii lasteaias kui ka kodus koos vanematega.

Lasteaed on loonud toetava kasvukeskkonna laste huvi ja uudishimu hoidmiseks avastamise ja rõõmu kaudu.

Harku Lasteaed, praktiseerides uuenevat õpikäsitust ja kasutades kaasaegset digitehnoloogiat, jääb omanäoliseks, loodust hoidvaks ja armastavaks, liikumist harrastavaks, tervislikkust väärtustavaks ning laste erisusi arvestavaks lasteaiaks.

 

Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18;  Tartu 50088


tel 7350222; e-post: hm@hm.ee

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja Päästekeskus (https://www.rescue.ee/et/pohja-paeaestekeskus). 

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad https://www.terviseamet.ee

Lasteaia köögi toiduhügieeni ja toitlustamise üle teostab järelevalvet Veterinaar-ja Toiduamet (Harjumaa Veterinaarkeskus).

Toimetaja: MARIKA SANDRAK