Õppekava üldsätted

 

1. Harku Lasteaia õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud riikliku õppekava alusel.

2. Harku Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.

3. Harku Lasteaia  õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi.

4.  Harku Lasteaia  õppekavas esitatakse:

1) lasteasutuse liik ja eripära;

2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted ja õpikäsitus;

3) õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;

4) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;

5) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

6) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

7) lastevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;

8) õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

 

Õppekavaga täies mahus saab  huvi korral tutvuda rühmades.

Laste igapäevaste tegemistega saate kursis olla e-keskonna  ELIIS kaudu. Keskkonda saab sisse logida https://eliis.eu/auth/login ning esitada vastav taotlus. Lasteaed rahuldab teie taotluse ning saategi oma lapse rühma tegemisi jälgida ja kursis olla.