Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus

 

1. Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

2. Lapse arengu hindamine vaatluse põhjal on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Selleks teevad pedagoogid  märkmeid lapse tegemistest  igapäevatoimingutes, vabamängus ja  suunatud tegevustes. Lapse areng kajastub ka lapse arengumappides.

3. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. Nende põhjal koostatakse ELIISis lapse arengukaart. Lapse arengu hindamise kaart on koostatud vanuserühmadele kuni 3 aastased, 3-4 aastased, 4-5 aastased, 5-6 aastased ja 6-7 aastased lapsed.

Lisaks viib liikumisõpetaja kevadeti viimase vanuserühma lastega läbi motoorika hindamise testi. Testi tulemused pannakse kirja ja säilitatakse laste arengumappides.

Alates 2011/2012 õppeaastast viiakse iga lapsega (v.a alla kolmeaastased lapsed) läbi lapse arengu jälgimise mäng nn „Draakoniraja" mäng. Selle mängu käigus hinnatakse lapse oskusi valdkondade pädevuste osas ja tulemused märgitakse tabelis ning säilitatakse lapse arengumapis.

Mängu tulemused ja arengukaardil märgitu on aluseks   lapse arenguvestluse läbiviimiseks vanema(te)ga.

4. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

5.  Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.

6. Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:

            1) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;

            2) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

7. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus fikseeritakse kirjalikult ja üks eksemplaridest jääb vanemale.

8. Alates 01.01.11 annab lasteaed välja lapse koolivalmiduskaardi, kus on ära toodud lapse arengu tugevused ja soovitused edaspidiseks. Kaart koostatakse Eesti Lasteaedade Internetipõhises Infosüsteemis (edaspidi ELIIS-is) ja nummerdatakse. Kaart allkirjastatakse õpetajate, lapsevanema ja õppealajuhataja poolt  ja vajadusel saab vanem prinditud eksemplari. Koolivalmiduskaardi vorm on Harku vallas sisult ühene ja see kiideti heaks Harku Valla Hariduskogu koosoleku otsusega (lisa 2. 9.02.16, 2 pp).