MUUSIKAÕPETUS

 

Muusikatunnid toimuvad igale rühmale kaks korda nädalas. Õpime kuulama instrumentaal- ja vokaalmuusikat, mängima rütmipille ja laulumänge, tutvuma rahvamuusikaga ning muidugi laulma vanu ja uuemaid lastelaule. Lisaks on igal rühmal nädalas üks rütmikatund, kus harjutame tantse, mõtleme välja loovliikumisi, loeme liisusalme. Muusikatunnis harjutatakse ka koos rühmaõpetajaga näidenditeks - ilma laulu ja tantsuta jääks ju etendus poolikuks!

Peod vanematega toimuvad reeglina kolmel korral aastas - isadepäeval, jõuluajal ja emadepäeval. Lisaks on tavaks saanud koolieelikute pidulik aktus. Muidugi on lastel esinemisvõimalusi rohkem - rahvakalendri pühi tähistame ikka isekeskis laulu ja tantsuga. Samuti saavad tublid laululapsed oma oskusi näidata Harku valla hõbelusikapidudel ning lasteaia  laulupäeval, kus valime oma esindajaid Harku valla lauluvõistluse jaoks.

 

 

LIIKUMINE

 

Liikumine, kui lapse põhivajadus on hädavajalik lapse normaalseks arenguks. Meie lasteaed on liikumist toetav lasteaed. Selleks on meil ka sobivad tingimused – avar õueala, liikumissaal, lasteaia lähedal on kaunis Harku parkmets.

Rühmadel on iganädalaselt saalis 2 liikumistegevust. Vastavalt laste vanusele on tegevuse pikkuseks 15-35 minutit. Väiksemate lastega on põhirõhk mängulistel tegevustel, suuremad õpivad ka juba konkreetsete spordialadega seostuvaid tehnikaid. 

Et lapsel oleks mugav joosta, ronida, hüpata, on vajalik sobiv riietus. Aiarühmades sobivad trikotaažriidest särk ja lühikesed püksid või retuusid, võimalusel ka võimlemissussid. Need riided võiksid lapsel olla kapis. Sõimerühmad tulevad saali nende riietega, mis neil rühmaski seljas on.

Pääsukese, Orava ja Tibu rühmas toimub iganädalane metsamatk. 1-2 tundi kestva matka jooksul läbime Harku metsas asuva matkaraja. Matka pikkus varieerub ilmaoludest ja käsitletavast teemast 2-5 kilomeetrini. Metsas olles on jällegi oluline, et lastel oleks seljas ilmastikule sobivad riided, mis pakuksid kaitset vihma, tuule ja külma eest.

Sügisel ja kevadel ilusate ilmadega toimuvad meie liikumistegevused õues. Teeme ümber-mäe-jooksu, tasakaalukõndi liivakasti äärel, proovime kaugushüpet ja palliviset. Naudime liikumist värskes õhus. Nii püüame koos rühmaõpetajatega äratada lastes huvi aktiivse liikumise ja spordi vastu. Talvekuudel on võimalik õuealal suusatada. Lasteaial on kaheksa paari suuski ja saapaid mida lapsed kohapeal kasutada saavad.

 

LOGOPEED

Tänapäeval pole vaja selgitada kõne kui kommunikatsioonivahendi tähtsust. Selge ja eakohane eneseväljendusoskus on eelduseks, et sind  kollektiivis aktsepteeritaks, see on heaks aluseks positiivsele minapildile ja annab julgust elus edasipürgimisele.

Mida varem lüngad kõne ja eneseväljenduse puhul  parandatakse, seda tugevam on alus, millele edasine areng rajaneb. Seega toonitatakse logopeedilise töö vajalikkust juba koolieelses eas.

Logopeedi töö meie lasteaias algab iga-aastaselt laste kõnearengu hindamise ja kõnepuuete väljaselgitamisega septembri kuu jooksul. Edasise õppeaasta kestel töötatakse abi ja toetust vajavate lastega peamiselt individuaaltundides. Tundide pikkus on 15 kuni 30 minutit ja see sõltub vajaduse suurusest, lapse vanusest ja tähelepanuvõime kestusest.

Logopeedi töövaldkonda kuuluvad lapsed kõnearengu üldise mahajäämuse korral, häälikute puuduliku hääldamise või asendushäälikute kasutamise, samuti silpide ja häälikute vahetamise, asendamise või segistamise  puhul. Tähtis on ka kõnepuuete ennetamine.

Kõneteraapia sisaldab häälikute seadet (vajadusel koos atrikulatsiooniaparaadi  massaažiga), omandatud hääliku sõnadesse viimist erinevetes positsioonides ja häälikuühendites ning automatiseerimist kõnelisel tasandil. Teemad, milles seejuures püsime, on enamuses vastavuses lasteaia õppe-kasvatustöö valdkondadega. Erinevate teemade puhul kasutame võimalikult palju kognitsiooni toetavaid võtteid. Ka käeline tegevus ja peenmotoorika on head abivahendid peaeesmärgi saavutamisel, sealhulgas väike arvutimäng õiges kohas aitab motivatsiooni tõsta.

Logopeed võtab osa lapse individuaalse arengukava koostamisest ja teeb nõustamis- ning selgitustööd vajadusel nii õpetajatele kui lastevanematele. Kui tekib vajadus teiste spetsialistide konsultatsiooniks, saab seda teha lapsevanema kaudu.