Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 

Teemade jaotus 2017/2018

 

Lasteaia üritused 2017/2018

 

Liikumis-, muusika- ja loodusõpetuse ning huviringide tunniplaan 2017/2018

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus, sealhulgas suveperioodil)

 

1. Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

 Aktiivne õppeperiood toimub lasteaiarühmades 15. septembrist – 15. maini, Mõmmi rühmas

(liitrühm, lapsed vanuses 2-7 a) 01.oktoobrist – 15. maini.

16. maist – 31. augustini toimub õpitu kordamine, lapsed tegutsevad enamjaolt õues ja tegutsevad palju vabalt (on ise tegevuse planeerijad). Selleks perioodiks on kinnitatud suvine päevakava.

1. septembrist – 14. septembrini (Mõmmi rühmal 30. sept.) on lastel kohanemisaeg ja meeldetuletamine, tutvustatakse uutele lastele ja nende vanematele rühma elu- ja töökorraldust.

2. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevused.

3. Iga õpetaja kavandab õppe- ja kasvatustegevuse ning koostab õppe- ja kasvatustegevuse kava rühmale, kus ta on õpetajaks. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

 Lähtudes lasteaia õppekavast  koostavad rühmade õpetajad oma  meeskonnaga koostöös tegevuskavad aastaks. Rühma tegevuskavast lähtudes koostavad rühmaõpetajad  nädalaplaanid (nähtav ELIIS-s), milles on ära toodud  teemad,  lapse arengu eeldatavad tulemused antud teema kohta, tegevused, vajalikud vahendid. Teemade jaotus  nädalate lõikes kogu õppeaasta vältel on välja toodud. Eraldi on koostatud lasteaia ürituste plaan, kus on ära toodud ka läbiviijad/vastutajad.

 Liikumise- ja muusikaõpetaja koostavad lähtuvalt lasteaia õppekavast oma aasta tegevuskavad ning täidavad rühmade nädalaplaanides oma valdkonna osa. Lisaks koostab liikumisõpetaja õppeaasta kohta loodusõpetuse plaani lastele vanuses 5-7 a ja muusikaõpetaja koostab voolimistegevuse aastaplaani kahele viimasele vanuserühmale. Nii loodusõpetuse kui ka voolimise tegvused kajastatakse nädalaplaanides.

 Logopeediline töö toimub põhiliselt individuaalselt perspektiiv- ja individuaalse tööplaani alusel. Logopeedilise töö perspektiivplaan on kätketud kõnekaartidesse, jooksva õppeaasta aruannetesse ja lapse individuaalse korrektsioonitöö vihikutesse.

4. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

5. Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

6. Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist.

 

Teemade jaotus 2017/2018

 

 

Kuupäev

 

                                   Teema

01.09-15.09

 Tere lasteaed!

18.09-13.10

 Liiklus (transpordivahendid, ohutus)

 Sügis aias, põllul, metsas (sügisene matk,  mihklipäeva laat, leivapäev)

 Loomad-linnud sügisel (lemmikloomapäev)

16.10-20.10

 Roheline nädal (näitus „Vanast uus", Prügihundi külastus)

23.10-24.11

 Hingelinnu rõõm ja kurbus (peresuhted)

 Erinevad tööd ja tegemised vanal ajal ja tänapäeval

 Tähtpäevad: mardipäev, kadripäev, isadepäev, lasteaia sünnipäev -16.11

27.11-22.12

 Päkapikuralli (I, II, III advent,  rühmade jõulupeod, jõululaat/kohvik)

26.12-29.12

 Talvemuinasjutt

02.01-02.02.17

 Talv looduses (talvine matk)

05.02-02.03

 Reis ümber maailma (erinevad maad ja rahvused, sõbrapäev, vabariigi   sünnipäev, vastlatrall  13.02)

05.03-09.03

 Kniks ja kraaps (viisakusenädal, stiilipäev)

12.03-23.03

 Õhk, maa ja vesi

26.03-27.04

 Kevadest on rõõmu kõigil (kevad aias, põllul, metsas, linnud-loomad kevadel;   kevadpühad; südamepäev)

30.04-11.05

 Kannikesed emale (emadepäev, emade tööd ja toimetused, kevadine matk)

14.05-25.05

 Mängud õues ja toas. Kevadine spordipäev

28.05-31.05

 Suveootus. Tere kool! (lõpupidu, piknikud)

 

 

Lasteaia üritused 2017/2018

 

Kuupäev

 Üritus

 Vastutajad/läbiviijad

01.09

 Teadmistepäev lasteaias

 Gajane Meletjan

13.09

 Sügisene spordipäev

 Riina Õunmaa

15.09

 Matk sügisesse metsa

 Rühmade meeskonnad

28.09

 Mihklipäeva laat ja kirbukas

 Marika Sandrak ja kogu meeskond

06.10

 Lemmikloomapäev lasteaias

 Riina Õunmaa

16.10-20.10  Näitus "Vanast uus"  Rühmade õpetajad

29.10

Suur leivategu lasteaias

 Krista Ismael, rühmade õpetajad

06.-10.11

 Isadepäeva üritused 

 Gajane Meletjan, Riina Õunmaa,  rühmade õpetajad

16.11

 Lasteaia sünnipäev – töötajate etendus   lastele

 Gajane Meletjan, juhtkond

24.11

 Kadrihommik

 Orava rühm, Gajane Meletjan

04.12

 I advendihommik

 Lepatriinu rühm

11.12

 II advendihommik

 Orava rühm

13.12 Jõulukohvik ja laat Kogu personal

18. - 21.12

 Rühmade jõulupeod

 Gajane Meletjan, rühmade õpetajad

18.12

 III advendihommik

 Hiire rühm

26.01

 Matk talvisesse metsa

 Rühmade õpetajad

14.02

 Sõbrapäeva üritus

 Mirjam Võsu

23.02

 

 Eesti Vabariigi sünnipäeva pidulik vastuvõtt

 Marika Sandrak, Gajane Meletjan

13.02

 Vastlatrall

 Riina Õunmaa, rühmade õpetajad

08.03

 Karneval

 Silja Valk

14.03

 Emakeelepäeva luulepäev

 Marika Sandrak, rühmade õpetajad

Märts/aprill

 Lasteaia laulupäev

 Gajane Meletjan

29.03

 Munadepühade hommik

 Tibu rühm

07. - 11. 05

 Emadepäeva peod

 Gajane Meletjan, rühmade õpetajad

11.05

 Kevadine matk Harku metsa

 Rühmade meeskonnad

17.05

 Harku valla koolieelikute matk

 Riina Õunmaa

Mai viimane nädal

 Kevadine spordipäev

 Riina Õunmaa

31.05

Orava rühma lõpupidu

 Gajane Meletjan, Orava rühma   meeskond