Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 

Teemade jaotus 2017/2018

 

Lasteaia üritused 2017/18

 

Liikumis-, muusika- ja loodusõpetuse ning huviringide tunniplaan 2017/2018

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus, sealhulgas suveperioodil)

 

1. Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

 Aktiivne õppeperiood toimub lasteaiarühmades 15. septembrist – 15. maini, Mõmmi rühmas

(liitrühm, lapsed vanuses 2-7 a) 01.oktoobrist – 15. maini.

16. maist – 31. augustini toimub õpitu kordamine, lapsed tegutsevad enamjaolt õues ja tegutsevad palju vabalt (on ise tegevuse planeerijad). Selleks perioodiks on kinnitatud suvine päevakava.

1. septembrist – 14. septembrini (Mõmmi rühmal 30. sept.) on lastel kohanemisaeg ja meeldetuletamine, tutvustatakse uutele lastele ja nende vanematele rühma elu- ja töökorraldust.

2. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevused.

3. Iga õpetaja kavandab õppe- ja kasvatustegevuse ning koostab õppe- ja kasvatustegevuse kava rühmale, kus ta on õpetajaks. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

 Lähtudes lasteaia õppekavast  koostavad rühmade õpetajad oma  meeskonnaga koostöös tegevuskavad aastaks. Rühma tegevuskavast lähtudes koostavad rühmaõpetajad  nädalaplaanid (nähtav ELIIS-s), milles on ära toodud  teemad,  lapse arengu eeldatavad tulemused antud teema kohta, tegevused, vajalikud vahendid. Teemade jaotus  nädalate lõikes kogu õppeaasta vältel on välja toodud. Eraldi on koostatud lasteaia ürituste plaan, kus on ära toodud ka läbiviijad/vastutajad.

 Liikumise- ja muusikaõpetaja koostavad lähtuvalt lasteaia õppekavast oma aasta tegevuskavad ning täidavad rühmade nädalaplaanides oma valdkonna osa. Lisaks koostab liikumisõpetaja õppeaasta kohta loodusõpetuse plaani lastele vanuses 5-7 a ja muusikaõpetaja koostab voolimistegevuse aastaplaani kahele viimasele vanuserühmale. Nii loodusõpetuse kui ka voolimise tegvused kajastatakse nädalaplaanides.

 Logopeediline töö toimub põhiliselt individuaalselt perspektiiv- ja individuaalse tööplaani alusel. Logopeedilise töö perspektiivplaan on kätketud kõnekaartidesse, jooksva õppeaasta aruannetesse ja lapse individuaalse korrektsioonitöö vihikutesse.

4. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

5. Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

6. Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist.