Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja  põhimõtted  

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk riikliku õppekava alusel on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lähtuvalt üldeesmärgist on lasteaed püstitanud õppekava eesmärgid järgmiselt:

 • laps on õppeprotsessis aktiivne, loov ja ettevõtlik;
 • lapsel on kujunenud  läbi projektõppe rakendamise positiivne maailmapilt;
 • laps on teadlik muutustest ümbritsevas keskkonnas ja ta tunneb end looduses hästi;
 • laps teab viisaka käitumise üldtunnustatuid reegleid ja oskab vastavalt olukorrale käituda;
 • laps on kehaliselt aktiivne ja on teadlik tervise hoidmise tähtsusest;
 • lapsel on oma eripärast lähtuvalt kujunenud mängu-, õpi-, sotsiaalsed- ja enesekohased oskused ning esmased tööharjumused.

Sisehindamise aruande (2015-2017) tulemustest ja kehtiva arengukava (2018-2021) suundadest lähtuvalt on lasteaias õppe-kasvatustöö  prioriteedid järgmised:

 • uueneva õpikäsituse rakendamise tulemusena on laps õppeprotsessis aktiivne osaleja, õppimine on mitmekesine ja elulähedane;
 • loodushariduse kaudu lasteaia eripära atraktiivseks muutmine;
 • „Kiusamisest vaba lasteaed" projekti rakendamine laste sotsiaalsete oskuste arendamisel;
 •  projektõppe kui võimalusterohke õppemeetodi rakendamine õppe- ja kasvatustöös;
 • muukeelsetele lastele toetuseks eraldi eesti keele õppe võimaldamine tugirühmas;
 • tervisemeeskonna eestvedamisel tervislike eluviiside järgimine.

Lasteaia eesmärke ja prioriteete aitavad ellu viia järgmised tegevused:

 • mängu ja tegutsemise kaudu õppimine ja lapse arendamine;
 • projektõppe rakendamisel laste ideede ja huvidega arvestamine;
 • kaasaegse tehnoloogia lõimimine õppetöösse;
 • karude koosolekute läbiviimine igal nädalal;
 • Harku Raamatukogust raamatute laenutamine hoidmaks huvi raamatute vastu;
 • õueala taimekastide eest hoolitsemine  (laps ja õpetaja koos);
 • liikumisõpetaja eestvedamisel  loodusmatkadel osalemine (sügisel ja kevadel ka  jalgratastel) Harku metsas;
 • lapse isetegemise oskuste arendamine (laste valikute päev, nn liikuva köögi kasutamine rühmas toidutegemisel);
 • laste loovtegevustes võimalikult palju looduslike materjalide kasutamine;
 •  õpetajate poolt erinevatel koolitustel osalemine (loodusteemad, „Kiusamisest vaba lasteaed", projektõpe, HEV lapsed, digioskuste arendamine);
 •  tutvumaks meie kodukoha loodusliku keskkonnaga kord nädalas kõikidele rühmadele õppekäikude korraldamine (nn väravast välja);
 •  õueala täiustamine   erinevate põõsa- ja puuliikidega.
 •  koostöös lastevanematega erinevate näituste ja  väljapanekute korraldamine;

 

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:

 • lapse ideede ja huvidega arvestamine;
 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • luua võimalusi õppetegevusi läbi viia paaris või väiksemates gruppides;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu ja tegutsemise kaudu õppimine;
 • sõprussuhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuse tagamine;
 •  projektõppe rakendamine, erinevate valdkondade omavaheline lõimumine õppe- ja kasvatustöös;
 •  erinevatest õppemeetoditest ( n avastusõpe, draamaõpe, keskkonnaalaneõpe, väärtuskasvatus, terviseõpetus) elementide kasutuselevõtmine õppe- ja kasvatustöös;
 •  kodu ja lasteasutuse koostöö;
 •  erinevate koostööpartnerite kaasammine;
 •  eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.