Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja  põhimõtted  

 

 
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk riikliku õppekava alusel on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
Lähtuvalt üldeesmärgist on lasteaed püstitanud õppekava eesmärgid järgmiselt:
1)      lapsel on kujunenud terviklik positiivne minapilt;
2)      lapsel on kujunenud ümbritseva keskkonna mõistmine ja looduse hoid;
3)      lapsel on kujunenud eetiline käitumine ja algatusvõime;
4)      laps on kehaliselt aktiivne ja tal on kujunenud arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
5)    lapsel on kujunenud mängu-, õpi-, sotsiaalsed- ja enesekohased oskused ning esmased tööharjumused.
Sisehindamise tulemustest lähtuvalt on lasteaias õppe-kasvatustöö prioriteetideks loodushariduse kaudu lasteaia eripära atraktiivseks muutmine ja "Kiusamisest vaba lasteaed" projekti rakendamine laste sotsiaalsete oskuste arendamisel.
Looduse süvaõpet aitavad rakendada järgmised eesmärgilised tegevused:
1) õuealale on taimekastid ja lapsed koos täiskasvanuga hoolitsevad nende eest;
2) õuealale istustatakse uusi taime ja puuliike koostöös viimaste rühmade vanematega;
3) rühmades jätkub loodusnurkade täiustamine lastele vabalt kättesaadavate materjalidega;
4) liikumisõpetaja eestvedamisel toimuvad loodusmatkad (sügisel ja kevadel ka jalgratastel) Harku metsa;
5) lasteaed korraldab erinevaid näitusi ja väljapanekuid, kaasates lapsevanemaid;
6) õpetajad (või laps ise) loevad ja jutustavad lastele loodusteemalisi jutte;
7) laps kasutab oma teadmisi praktilistes tegevustes;
8) loovtegevustes kasutab laps võimalikult palju looduslikke materjale;
9) õpetajad osalevad loodusteemalistel koolitustel ja konverentsidel;
10) vähemalt korra nädalas (kolm nooremat rühma korra kuus) korraldavad  rühmad õppekäigu "Väravast välja",  tutvumaks meie kodukoha loodusliku keskkonnaga.
"Kiusamisest vaba lasteaed" programmiga tegelevad rühmad planeerivad oma tegevusi rühma nädalaplaanides ja lõimivad neid oskuslikult teiste valdkondade teemadega.
Lasteaed liitus kevadel 2017 TEL võrgustikuga ja koostatud on eraldi tegevuskava, mille täitmist koordineerib tervisemeeskond.
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:
1)      lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
2)      lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
3)      lapse loovuse toetamine;
4)      mängu kaudu õppimine;
5)      sõprussuhete väärtustamine;
6)      lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine;
7)      lapsele turvatunde, eduelamuse tagamine;
8)      üldõpetusliku tööviisi rakendamine; õppe- ja kasvatustöös erinevate valdkondade
          omavaheline lõimumine;
9)      erinevatest õppemeetoditest (nagu avastusõpe, draamaõpe, keskkonnaalaneõpe, väärtuskasvatus, tervisekasvatus) elemntide   kasutuselevõtmine õppe- ja kasvatustöös;
10)    kodu ja lasteasutuse koostöö;
11)    eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.